Kas Naujo?

Skautų naujienos

2015-02-28

1 dalis. WOSM įkūrimas ir trumpa istorija

Užsienio ryšių skyrius pradeda trumpą straipsnių ciklą apie Pasaulinę skautų judėjimo organizaciją (WOSM), šios organizacijos partnerius ir veiklas Lietuvoje.

Užsienio ryšių skyrius pradeda trumpą straipsnių ciklą apie Pasaulinę skautų judėjimo organizaciją (WOSM), šios organizacijos partnerius ir veiklas Lietuvoje. Pirmoje dalyje pristatome trumpą organizacijos atsiradimo istoriją bei tai, kas tuo metu vyko Lietuvoje.

 

1 dalis.

Pasaulio skautų judėjimo organizacija (World Organization of the Scout Movement, toliau WOSM) - viena iš daugiausiai valstybių, kuriose veikia skautiški vienetai, vienijančių pasaulinių nevyriausybinių organizacijų. WOSM misija – prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo per skautiškų vertybių sistemą bei skautišką įžodį; kurti geresnį pasaulį, ugdant žmones pilnaverčiais visuomenės nariais. Lietuvos skautijos oficiali misija yra tokia pati kaip ir daugelio WOSM šalių-narių bei paties judėjimo deklaruojama misija.

Šios organizacijos pradžia galima laikyti 1920 metus – ji yra pirmosios Pasaulio skautų stovyklos (World Scout Jamboree), vykusios Olimpijoje, Londone, skautiškų organizacijų viršininkų susitikimo rezultatas. Šioje stovykloje įvyko pirmoji Pasaulio skautų konferencija, kurioje lordas Robert Baden-Powell pripažintas pasaulio skautų vadu, o konferencijoje dalyvavę vadovai įkūrė Tarptautinį berniukų skautų biurą (Boy Scouts International Bureau). Iš viso pasaulinėje stovykloje Londone dalyvavo 33 valstybių atstovai. Tarptautinio berniukų skautų biuro ofisas įkurtas Londone. Pirmoji šio biuro užduotis buvo kuruoti diskusijas tarp skirtingų valstybių atstovų bei pasiruošti artėjančiai antrajai konferencijai 1922 metais Paryžiuje. Būtent šioje konferencijoje buvo įkurta Tarptautinio skautų judėjimo asociacija (World Association of the International Scout Movement (WAISM)). 1961 metais WAISM buvo pervadinta į Pasaulio skautų judėjimo organizaciją (WOSM).

Pirmoji Pasaulio skautų stovykla Olimpijoje, Londone 1920 metais.
Karalius Jurgis V bei lordas R.Baden-Powell tikrina užsienio delegacijų uniformas.

 

Skautybė plito greitai – dar prieš įkuriant Tarptautinį berniukų skautų biurą, skautiškos idėjos išplito Čilėje, vėliau ir Kanadoje, JAV. Toks judėjimo idėjų plitimas skirtinguose kontinentuose reikalavo vieningos organizacijos, galinčios apimti skirtingas kultūrines vertybes, šalis ir jų papročius bei susisteminti judėjimo principus, nuostatus ir deklaruojamas tiesas. Itin smarki skautų vienybė pasaulyje buvo juntama per Pirmąjį pasaulinį karą, kuomet skautai padėjo savanoriaudami kareivinėse, gydymo punktuose. Poreikis vystyti taprtautinį bendradarbiavimą tarp skautiškų organizacijų, jungtis ir vienytis bei formuoti ir skleisti teisingas skautiškąsias vertybes suformavo dabartinę judėjimo – organizacijos struktūrą. Vėlesni Antrojo pasaulinio karo metai, Sovietinio bloko sūkurimas ir daugelis kitų priežasčių draskė judėjimą Europoje ir visame pasaulyje, tačiau daugelyje demokratinių valstybių skautiški vienetai ir toliau veikė bei veikia iki šiol.

Šiuo metu WOSM vienija daugiau nei 31 milijoną žmonių. Pagrindinė organizacijos būstinė - sekretoriatas (World Scout Bureau) yra įsikūrusi Kuala Lumpūre (Malaizija) bei Ženevoje (Šveicarija). Generalinis organizacijos sekretorius, renkamas Pasaulio skautų komiteto, vadovauja organizacijos sekretoriatui, plėtoja bei atstovauja judėjimui. Šiuo metu organizacijos Generalinis sekretorius yra amerikietis Scott Teare. Kas trejus metus organizacija renkasi į Pasaulio skautų jaunimo forumą (World Scout Youth Forum) ir Pasaulio skautų konferenciją (World Scout Conference). Struktūrinis vykdomasis organizacijos organas – Pasaulio skautų komitetas (World Scout Committee), kurį sudaro 12 narių. Šiuo metu komitete yra net keturi Europos atstovai - komiteto pirmininkas portugalas Joao Goncalves, suomė Karin Ahlback, anglas Craig Turpie ir kroatė Lidija Pozaic. Komiteto tikslas – įgyvendinti judėjimo strategiją, vykdyti Pasaulio konferencijos metu priimtas rezoliucijas bei prižiūrėti jų įgyvendinimą tarpkonferenciniu metu. Struktūriškai organizacija yra suskirstyta į šešis regionus: Afrikos, Arabijos, Eurazijos, Europos, Interamerikos ir Azijos-Ramiojo vandenyno. Visi regionai taip pat turi savo valdžią – komitetus, kurie kartu su nacionalinėmis skautų organizacijomis renkasi į konferencijas, forumus ir kitus regioninius renginius. Šiuo metu Europos skautų komitete, kurį Europos skautų konferencijoje narės išrinko 2013 metais, yra šeši nariai, o komitetui vadovauja pirmininkas šveicaras Andrea Demarmels.

 

WOSM narių žemėlapis pagal regionus

 

Per antrąją konferenciją 1922 metais judėjimas skaičiavo bene milijoną narių, o dabar jis jau išaugęs į didžiulį autoritetą pasaulyje turinčią organizaciją, kuriančią pasaulines jaunimo tendencijas ir aktyviai bendradarbiaujančią su kitomis pasaulinėmis organizacijomis kaip JTO, Raudonasis Kryžius, YMCA. Šios organizacijos kartu formuoja visuotines vertybes ir kuria geresnį pasaulį, šitaip įgyvendindamos savo misiją. Plačiau jų bendradarbiavimą apžvelgsime tolimesniuose straipsniuose.

Pasaulio skautų istorija atspindi paskutinio šimtmečio pasaulio raidos istoriją, o kartu ir Lietuvos – kariautos, užkariautos ir, galiausiai, atkurtos nepriklausomos valstybės istoriją. 1918 metai, kuomet Petras Jurgėla Vilniuje įkūrė pirmąją skautų skiltį, laikomi lietuviškos skautų bendruomenės gimtadieniu. Laikui bėgant, judėjimas sparčiai plito - būrėsi mišrios draugovės, tuntai, kurie išaugo į Lietuvos skautų sąjungą. Šios sąjungos dalis – Lietuvos skautų brolija – 1924 metais įstojo į mums jau žinomą Pasaulinį skautų biurą, dabar – WOSM. Lietuvių skautai aktyviai įsitraukė į tarptautinį skautavimą, tais pačiais metais net 43 lietuvių skautai dalyvavo Pasaulio skautų stovykloje Kopenhagoje, Danijoje. Dar viena didi data Lietuvos skautams – 1933 metai. Tų metų rugpjūčio 17 dieną į Lietuvą, Palangą, kurioje vyko Lietuvos skautų sąskrydis, skirtas paminėti Sąjungos 15-mečiui, atvyko lordas Robert Baden - Powell su žmona Olave. Kartu su svečiais iš Anglijos ir kitų šalių sąskrydyje, prilygusiam didžiulei stovyklai, dalyvavo apie 2 tūkstančius sesių ir brolių. Svečiui Robert Baden - Powell buvo įteiktas Gedimino Vilko ordinas, jam taip pat buvo suteikta garbė atidaryti jo paties vardu pavadintą gatvę. Šis legendinis vizitas tapo tikru istoriniu įvykiu, pažymėjusiu to laikotarpio Lietuvos skautų svarbumą ir įtaką, taip pat parodžiusiu stiprų tarptautinį lyderiavimą ir dalyvavimą veiklose.

 

Pasaulio skautų šefas R. Baden – Powell ir žmona Olave kartu su Lietuvos Respublikos
prezidentu A. Smetona ir jo žmona S. Smetoniene Palangoje, 1933 m. rugpjūčio 17 d.

 

Vos po septynerių metų, 1940 metais Lietuvoje buvo oficialiai uždraustas bet koks skautų judėjimas. Klestint Sovietų diktatūrai skautiška vertybių sistema tapo oficialiai nepriimtina. Tačiau skautiškas asmens ugdymas, laisvė reikšti mintis ir idėjas toliau veikė išeivijoje, kur pradėjo kurtis pirmieji lietuvių skautų vienetai laisvose užsienio šalyse. Skautų judėjimo atgimimui Lietuvoje pamatus padėjo Sąjūdis, atkūręs žmonių širdyse laisvės jausmą, norą puoselėti ir skleisti lietuvybę. Žmonės, pasiilgę kasdienio gyvenimo be baimės bei suvaržymų, ėmė aktyviai užrašinėti vaikus į skautus. Pasak išlikusių prisiminimų, trūko visko – vadovų, literatūros, paprasto pradžiamokslio; veikti buvo sunku. Daugelį metų sėkmingai išeivijoje veikę skautų vienetai padėjo ir čia, Lietuvoje, – 1989 metais įvyko pirmasis atkuriamasis Lietuvos skautų suvažiavimas Vilniuje. Tačiau nuslūgus atsikūrimo bangoms ir emocijoms, skautai Lietuvoje suskilo į keletą skirtingų organizacijų. 1995 metais kovo 25 d. Kaune įvyko Steigiamasis suvažiavimas, kuriame patvirtintas organizacijos pavadinimas Lietuvos skautija. Tapusi nacionaline skautiška organizacija, Lietuvos skautija 1997 liepos 25 d. prisijungė prie Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) ir atkūrė Lietuvos skautų dalyvavimą bei narystę šioje pasaulinėje organizacijoje. Tais pačiais metais WOSM narėmis taip pat tapo Slovakija, Armėnija, Gruzija, Makedonija, Moldova – dauguma valstybių, ką tik išsivadavusių iš Sovietų Sąjungos bloko. Apibendrinus, nuo 1993 prie judėjimo prisijungė arba savo narystę atkūrė daugiau nei 35 valstybės – tai parodo, kokią, palyginus, naują istoriją kuria ir stato šis vis augantis judėjimas.

 

Tuometinis Lietuvos Seimo pirmininkas V. Landsbergis kartu su WOSM Generaliniu Sekretoriumi
Jacques Moreillon 1999 metais Lietuvoje

 

Renaldas Čiužas ir Mečislovas Raštikis Pasaulio skautų konferencijoje,
vykusioje Durbane (Pietų Afrikos Respublika) 1999 metais atsiima
oficialų patvirtinimą, jog Lietuvos skautija 1997 metais įstojo
į Pasaulio skautų judėjimo organizaciją (WOSM).

 

rengė psktn. vyr. sk. Beatričė Leiputė
,,Pasaulio skautų judėjimo organizacija ir partneriai", 2012