Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-03-04

Ką Taryba veikia visą dieną?

Susipažink ką veikia, už ką yra atsakingi Tarybos nariai ir tapk naujuoju Tarybos nariu!

Kiekvienas skautijos vadovas, kuriam teko bent kartą dalyvauti eiliniame vadovų Suvažiavime, žino, kad tai ta diena metuose, kai renkame Tarybos narius. Jeigu Suvažiavime teko dalyvauti daugiau nei kartą ar du, tikrai žinai, kad kiekvienais metais Tarybos pirmininkas pristato metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiamas Tarybos metų darbas. Organizacijos vadovams Suvažiavimo metu tenka ne tik rinkti Tarybos narius, bet kartu ruošiantis ir pasvarstyti: „Gal metas išbandyti jėgas Tarybos rinkimuose ir man?“

Šie metai ne kitokie, vėl rinksimės į Suvažiavimą, vėl rinksime naujus Tarybos narius. Galbūt šiais metais svarstai apie savo galimybes Tarybos rinkimuose? Gal žvelgi į kandidatų sąrašą ir bandai išsirinkti kam atiduoti savo balsą? O gal svarstai koks turi būti skautas, kad jam būtų įdomu, o skautijai naudinga jo veikla Taryboje? 

Į šiuos klausimus atsakyti tau gali padėti kitas klausimas – ką Taryba veikia visą dieną? 

 

Pagrindinis dokumentas nusakantis Tarybos veiklą – Lietuvos skautijos įstatai, jie nurodo, kad Taryba – kolegialus organizacijos valdymo organas, kurį sudaro 16 narių. Tie patys įstatai (12 punkte) nurodo 16 punktų – Tarybos kompetencijas: teikti aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius; koordinuoti LS veiklą, rūpintis jos gerove bei augimu, formuoti LS strategiją; Spręsti kitus LS reikalus, nepriskiriamus Suvažiavimo kompetencijai. Taip pat yra numatyta, kad Taryba turi susirinkti ne mažiau kaip 4 kartus per metus. 

Tikriausiai aiškiau nepasidarė ir kaip tik kyla daugiau klausimų apie šio organo veiklą? Jeigu vyresniškumo laipsnius teikiame 2 kartus per metus ir juos gauna apie 20 mūsų organizacijos narių ar tikrai tai visų 16 narių metinis darbas? O kaip atrodo Tarybos rūpinimąsi organizacijos gerove ir kas yra tie kiti LS reikalai? Ar Tarybos darbas tiek ir tėra – 4 susitikimai per metus?

 

Taryba – tai pirmiausiai skautai, 16 mūsų organizacijos brolių ir sesių, su skirtingomis patirtimis, profesijomis, gebėjimais, tačiau vienu tikslu – skirti savo laiką ir žinias padėti organizacijai veikti ir augti. Taryba veikia kaip skiltis – dalindamasi darbais ir atsakomybėmis, pagal Tarybos narių kompetencijas ir galimybes. 

Tarybos veiklą organizuoti padeda Tarybos reglamentas. Šis reglamentas numato, kad  naujus tarybos narius pirmiausiai supažindiname su Tarybos nario atsakomybėmis ir pareigomis (pvz.: kokie klausimai šiuo metu svarstomi ir kokia jų priešistorija, taip pat techninius klausimus kaip kad praleidus daugiau nei 3 posėdžius būsi šalinamas iš Tarybos ar, kad nario sprendimai turi būti nešališki, kaip tai atskirti. 

Kadencijos pradžioje, per vieną iš posėdžių visi Tarybos nariai susirenka aptarti 3 klausimus, kuriais remiantis toliau formuojamas darbas. 

Pirmasis – kiek laiko reikia Tarybai? 

2020 m. kadencijoje buvo sutarta, kad visų narių prašome skirti apie 6 val. per mėnesį (arba apie 1,5 val. per savaitę) ir dalyvauti 4 posėdžiuose iš kurių 2 trunka daugiau nei vieną dieną. Tačiau tai nėra fiksuotas laikas, kurį pasiekus Tarybos nariai išjungia el. paštus, pakyla nuo posėdžio stalo ar nustoja spręsti organizacijos klausimus. Praktika rodo, kad atsiradus poreikiui organizuojami papildomi pasitarimai ar posėdžiai, tačiau tai jau atskiro susitarimo darbai. Šis laikas padeda Tarybos nariui planuotis savo laiką, pirmininkui skirstyti darbus ir tarpusavyje lengviau bendrauti, kai tarpusavyje suprantame bent jau laiko lūkesčius vieni kitiems. Taryboje susirenka labai skirtingi nariai, su skirtingomis kompetencijomis, vieni ateina dalintis savo ekspertinėmis žiniomis, kiti mokytis ir augti. Visų narių skiriamas laikas yra svarbus ir vertinamas, tačiau taip pat suprantame, kad visų galimybės skiriasi ir tam pačiam rezultatui pasiekti kiekvienam nariui gali reikėti skirtingo laiko tarpo.

Antrasis – šios kadencijos darbai ir tikslai? Tarybos darbo tikslas pirmiausia – užtikrinti organizacijos nenutraukiamą ir Įstatuose įtvirtintais principais pagrįstą veiklą, žvelgti į nacionalinius organizacijos iššūkius ir formuoti organizacijos veiklos kryptį pagal Suvažiavimo patvirtintą strategiją Tarybos darbų sąraše galima rasti tiek techninių, pasikartojančių darbų (ordinų, vyresniškumo laipsnių teikimas), tiek reikalaujančių specifinių profesinių žinių (pirkimai, auditas, teisinių dokumentų peržiūra), tiek darbų, kuriems reikės lanksčios vaizduotės, informacijos analizės ir darybų (strategijos vertinimas, politikos formavimas, advokacija). Be viso to, kasdien iškyla naujų smulkesnių ar didesnių klausimų (projektai, naujų investicijų pasiūlymai). Visi klausimai turi būti išnagrinėti, tačiau svarbu, kad tai galėtume atlikti kuo efektyviau ir taupant laiką. 

Einamosios kadencijos metu Taryba savo veiklą suskirstė į 4 grupes, kurios leido geriausiai paskirstyti Tarybos resursus ir skirti laiko daugumai klausimų.

 

Kiekviena iš šių grupių turi smulkesnius darbus (žr. lentelę). Šis sąrašas parengtas pagal organizacijos poreikius ir strateginius tikslus, tačiau kiekviena Taryba pradėdama savo veiklą gali peržiūrėti darbus ir atnaujinti grupes ar darbus, suformuoti naujus kadencijos tikslus ir darbų prioritetus.

 

Trečiasis klausimas – Darbų pasiskirstymas.

Taryboje visi sprendimai priimami visų narių balsavimu, prieš tai išdiskutavus, tačiau kiekvienas klausimas (sritis) turi turėti vedlį, kuris padės klausimui nepaklysti kelyje iki posėdžio, o Tarybos nariams aiškiai ir koncentruotai gauti aktualią informaciją. Tad kadencijos pradžioje turint darbus ir tikslus, kiekvienas tarybos narys kviečiamas tapti vieno ar kelių klausimų vedliais ar prisijungti į pagalbą darbuose, kuriuose mano, kad jo žinios, laikas ar gali būti naudingos.

Remiantis kadencijos sudarytu darbų sąrašu ir tarybos narių pasiskirstymu toliau organizuojama veikla (mažesnių grupių pasitarimai, susitikimai t.t.) ir rengiama Tarybos veiklos ataskaita.

 

Tad ką Tarybos narys veikia priklauso nuo jo galimybių. Jei darbų sąraše matai bent vieną darbą, kuriame galėtum būti naudingas, o galbūt norėtum kartu su organizacija augti ir atrasti sprendimą padėsianti visai organizacijai augti?

 Taryba laukia tavęs!