Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-20

Eilinis vadovų suvažiavimas 2008 vasario 22-23 d. Panevėžyje

Broliai, sesės, Maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks šių metų vasario mėn. 22–23 dienomis Panevėžyje, Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, Danutės g. 12.

Pasikeitus organizacijos statusui (tapus asociacija) ir įstatams, Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas).

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai, kurie moka 30 Lt dalyvio mokęstį.

Programa
Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2007 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2008 m. nacionaliniais renginiais, pasikeitusiais organizacijos nuostatais, Skautijos leidybos centro veikla, Pavasario švente, naujausia informacija apie Tautinę stovyklą. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Klausimai suvažiavimui
Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2008 metų vasario 11 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkei Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei elektroniniu adresu jolitab@takas.lt.

Seniūnams
Kiekvienas kraštas yra kviečiamas atsivežti savo krašto veiklą ir iniciatyvas pristatančią medžiagą (nuotraukas, lankstinukus ir pan.). Jums bus suteiktas A1 formato plotas.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Tarybą
Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis bent paskautininko laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos Tarybą iki vasario 18d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją
Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją iki vasario 18 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Etikos komisiją
Kandidatuoti į Etikos komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys. Etikos komisiją sudaro 3 Suvažiavime išrinkti nariai ir 2 kandidatai. Etikos komisijos kadencija yra 2 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Etikos komisiją iki vasario 18 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Laukiame Jūsų atvykstant!

P.S. Informacija apie suvažiavimo vietą ir apgyvendinimą bus pranešta vėliau. Sekite informaciją.

--
Organizatoriai

Papildomos informacijos galite kreiptis į:
Vyriausiojo skautininko pavaduotoją
psktn. vyr. sk. Vytautę Ramonaitę
tel. 8 620 33 606
el. paštas: pavaduotoja@skautai.lt