Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-04-05

Ką savaitgalį veikė LS Taryba ir Pirmija?

Balandžio 2–3 d. Nacionalinėje Lietuvos skautijos būstinėje vyko Tarybos ir naujai besiformuojančios Pirmijos posėdis.

Dvi dienas Tarybos ir Pirmijos nariai gilinosi į 5 Lietuvos skautijos strategijos punktus ir bandė įsivardyti dabar egzistuojančias organizacijos problemas, kurias ši strategija turėtų spręsti. Kaip rezultatas – parengti konkrečių uždavinių ir veiklų apmatai keturiems ateinantiems metams.Tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta tolesnius klausimus spręsti susiskirsčius į tris darbo grupes:

1. Strateginio planavimo komitetas ne tik stebės, kaip organizacijos veiklos padeda siekti strategijoje užsibrėžtų tikslų, bet ir padės Pirmijai ten, kur labiausiai reikia papildomų galvų. Pavyzdžiui, ieškant ilgalaikių būdų organizacijos finansinio stabilumo užtikrinimui ar efektyvesniam turto valdymui.

2. Vidaus komitetas rūpinsis, kad Lietuvos skautijos įstatai, nuostatai ir kiti dokumentai būtų tvarkingi. Taip pat viena svarbesnių šio komiteto veiklos sričių – vadovų pareigybinių nuostatų parengimas bei kiti su savanoryste organizacijoje susiję darbai.

3. Išorės (atstovavimo ir užsienio reikalų) komitetas rūpinsis, kad Lietuvos skautijos nariai būtų tikslingai atstovaujami įvairiose išorės struktūrose: skautiškų organizacijų „Apskritajame stale", Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, WOSM'e ir kt. Komitetas numatys strategines Lietuvos skautijos atstovavimo kryptis, glaudžiai bendradarbiaus su organizacijos Jaunųjų politikų grupe.Taip pat išplėstinio posėdžio metu buvo patvirtinta nauja LS Pirmijos sudėtis:

* Vyriausiojo skautininko pavaduotoja pasiryžo tapti sktn. vyr. sk. Justina Baliūnaitė.

* Sekretoriato skyriui ir toliau vadovaus vyr. sk. Aistė Lukaševičiūtė.

* Mokymų skyriaus veiklos koordinavimą tęs vyr. sk. Simona Klumbytė.

* Jaunimo programoje nepasiklysti padės sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė.

* Ryšius su užsieniu ir toliau puoselės Užsienio ryšių skyriaus vedėja sktn. vyr. sk. Loreta Senkutė.

* Apie viešus ir ne visai viešus dalykus šūkaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja psktn. Laima Dagytė.Lietuvos skautijos informacija