Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-09-21

Šį savaitgalį įvyko pirmasis Lietuvos skautijos ir Lietuvių skautų sąjungos vadovų susitikimas

Šį savaitgalį, rugsėjo 16-18 dienomis, Kaune, Nacionalinėje būstinėje, įvyko pirmasis Lietuvos skautijos ir Lietuvių skautų sąjungos vadovybių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Studentų skautų organizacijos vadovai.

Lietuvių skautų sąjungą (LSS) po Antrojo pasaulinio karo įkūrė lietuviai skautai, kurie, artėjant sovietų okupacijai, buvo priversti emigruoti iš Lietuvos. Lietuvių skautų sąjunga vienija už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius skautus, savo eilėse skaičiuoja 2500 narių, veiklą vykdo septyniuose rajonuose (kraštuose): Australijos, Kanados, Europos, Pietų Amerikos, Atlanto, Ramiojo vandenyno, Vidurio.
Studentų skautų organizacija (SSO) – tai organizacija, kuri savo gretose vienija studentiško amžiaus skautus.
Įvykusio susitikimo tikslas – artimiau susipažinti bei aptarti galimus bendradarbiavimo tarp visų trijų organizacijų kelius.
Susitikimas prasidėjo penktadienį, kai, įnešus vėliavas, visų organizacijų Tarybų pirmininkai - s. A. Kemežys (LS), v.s. fil. R. Griškelis (LSS) ir sk.v.senj. J.Mikaliūnas (SSO) uždegė trispalvės spalvų žvakes bei pasakė sveikinimo kalbas. Šio atidarymo ceremonijoje dalyvavęs LR Prezidento patarėjas A. Kučikas perdavė Jo Ekscelencijos V. Adamkaus sveikinimą.
Šeštadienis prasidėjo organizacijų pristatymais, kurie užtruko iki pietų. Susitikimo dalyviams rūpėjo kuo daugiau sužinoti vienas apie kitą, tad klausimų ir atsakymų netrūko. Po pietų buvo nagrinėjamos organizacijų stipriosios ir silpnosios pusės bei galimos veiklų sritys – kuo organizacijos galėtų viena kitai padėti, kokia patirtimi pasidalinti. Vakare, intensyviom kalbom pasibaigus, skautų namo kieme, degant žvakėms, dalyviai susikaupė brolio Antano Saulaičio laikomose mišiose.Sekmadienis buvo trumpas - darbas truko iki pietų. Apibendrinus darbo rezultatus, buvo išgrynintas bendradarbiavimo planas. Dalyviai aptarė gautus susitikimo rezultatus bei atsisveikino, linkėdami susitikti kitą kartą.


Reikia pasidžiaugti, jog, nepaisant amžiaus, šalių, iš kurių atvykta ir skautiškos patirties skirtumų, susitikimo dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose bei rado bendras, organizacijoms aktualias, veiklos sritis ir tai, kad susitikimu visi dalyviai liko labai patenkinti.
Susitikime dalyvavo:

Lietuvių skautų sąjungos vadovai:
v.s. fil. Rimantas Griškelis (LSS Tarybos Pirmininkas)
v.s. Henrikas Antanaitis (Australijos Rajono Vadovas)
v.s. Romas Otto (Kanados Rajono Vadovas, Brolijos Vyriausio skautininko atstovas)
v.s. Vincentas O'Brien (Anglijos Rajono Vadovas)
v.s. Dalia Trakiene (Seserijos Vyriausia Skautininkė)
v.s. fil. Zita Rahbar (ASS Vadijos Pirmininkė)
s. fil. Vytenis Kirvelaitis (ASS Vadijos narys)

Lietuvos skautijos vadovai:
sktn. Arūnas Kemežys (LS Tarybos Pirmininkas)
sktn.fil. Gražina Kačergytė (LS Pirmijos Pirmininkė)
sk. vytis Liudas Gikaras (LS Tarybos narys)
sktn. fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (LS Tarybos narė)
psktn. Živilė Poteliūnaitė (LS Pirmijos Pirmininkės pavaduotoja)
psktn. Diana Kanapkaitė (LS Pirmijos užsienio skyriaus vedėja)
psktn. Rasa Dumčiūtė (Šiaulių krašto seniūnė)
sktn. Valdas Rakutis (Kauno krašto seniūnas)

Studentų skautų organizacija/ Studentų skautų korporacijos Vytis ir Akademinės skaučių draugovės vadovai:
sk.vytis senj. Jonas Mikaliūnas (SSO Pirmininkas)
senj. Titas Abramavičius (Korp!Vytis Pirmininkas)
vyr. sk. t.n. Jurgita Karpavičiūtė (ASD narė)