Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-02

BP "Skautų vadovui". 1 dalis

Nauja BP rašinių serija

ĮŽANGA

Nesirūpinkit dėl šios knygos ilgumo.

Skautybė nėra koks slaptingas ar sunkus mokslas; ji daugiau yra linksmas žaidimas, jei tik žvelgsite į ją teisingoje šviesoje. Taip pat ji turi auklėjamųjų savybių ir (kaip gailestingumas) ji gali būti lygiai naudinga duodančiajam ir gaunančiajam.

Skautybės terminas reiškia žaidimų pagalba berniukų ir mergaičių pilietinio gyvenimo lavinimo sistemą.

Mergaitės yra svarbūs nariai, nes jei bus geros tautos motinos ir tvirto būdo pilietės, jos rūpinsis, kad jų vaikai neturėtų tose srityse trūkumų. Žinoma, abi lytys reikalingos lavinimo, kurį vykdo skautų ir skaučių orgaizacijos.

Abi jos vadovaujasi tais pačiais principais ir skiriasi tik smulkmenose.

A. S. M. Hutchinson viename savo romane pabrėžia, kad jaunuomenei reikia pagrindo. Gerai perteikdami Skautybę, mes suteikiam jiems pagrindą, ir tai yra pagrindas, kurį Dievas davė kiekvienam – atviras oras, laimingumas ir naudingumas.

Iš tikrųjų, draugininkas, supažindinamas du tuo berniuką, atsitiktinai pats tampa tos pačios laimės ir naudingumo dalininku. Jis įsisąmonina dirbąs didesnį darbą, negu spėjo pradėdamas jį, nes jis supranta atliekąs vertą gyvenimo patarnavimą žmogui ir Dievui.

Jūs nusivilsite šia knyga, jei tikėsitės rasti joje apibrėžtus kelrodžius į pilnutinį pažinimą.

Aš tik siūlau sugestyvią liniją, kurią mes atradom esant sėkmingą ir jos pagrindimą.

Žmogus nuoširdžiau ir pilniau išpildo pasiūlymus, jei jis supranta jų tikslą.

Taigi, daugumoje šių puslapių bus daugiau nagrinėjami veiksmų tikslai, o ne pačių veiksmų smulkmenos. Jos gali būti paties vadovo papildomos pagal jo paties sumanumą ir vietines sąlygas, kuriose jis dirba.

Baden Powellis iš Gilvelio

 

I DALIS

SKAUTO LAVINIMAS

 

DRAUGININKAS

Padrąsindamas norinčius tapti draugininkais – skautų vadovais, aš drauge norėčiau paneigti įprastinį klaidingą supratimą, kad norinčiam būti geru draugininku reiškia būti visažiniu. Visai ne.

Jis, paprastai, turi būti suaugusiu skautu, tai yra:

  1. Jis turi turėti skautišką dvasią; ir, pirmiausia, turi sugebėti save su savo skautais pastatyti tinkamon plotmėn.
  2. Jis turi suprasti skirtingo amžiaus skautų reikalavimus, perspektyvas ir pageidavimus.
  3. Jis mieliau turi dirbti su skautais individualiai negu su mase.
  4. Norėdamas gauti geriausius rezulttus, jis turi savo berniukuose ugdyti bendruomeninę dvasią.

Atsižvelgiant į pirmąjį punktą, draugininkas neturi būti nei mokytojas, nei karininkas, nei kunigas, nei instruktorius. Tereikia sugebėti džiaugtis gamta, suprasti skautų ambicijas ir surasti kitus žmones, kurie duotų jiems pageidaujamos krypties žinių, ar tai būtų signalizavimas, piešimas, gamtos stebėjimas ar žaidimas pionieriais.

Jis turi pastatyti save į vyresniojo brolio lygį, tai yra, matyti daiktus iš skauto matymo taško, vadovauti, vesti ir duoti entuziazmo teisinga kryptimi. Kaip tikras vyresnysis brolis, jis turi suprasti šeimos tradicijas ir žiūrėti, kad jos būtų saugojamos, net jei tai reikalautų didelio tvirtumo. Tai yra viskas. Skautybė yra linksma brolija. Ji tuo linksmesnė, kadangi, dalyvaudami Skautybėje, jūs daug nusipelnote kitiems, jūs kovojate su savanaudiškumu.

Atsižvelgiant į antrąjį punktą, įvairūs rankvedžiai padės jums suprasti visas jaunuolio gyvenimo fazes.

Trečias draugininko uždavinys – ir labai įdomus – yra ištirti kiekvieną skautą, atrasti, kas jame slypi, nustatyti, kas jame yra gera, ir išvystyti tą gėrį, nustelbiant jį ir po to išvystyti iki 80-90% ir yra visas malonumas. Tai yra jaunos sielos ugdymas vietoje mokymo.

Ketvirta. Skautų lavinimas būrelių arba skilčių sistema suteikia individualiam mokymui bendruomeninę dvasią ir įkūnija visa tai, ko skautas buvo mokomas.

Skilčių sistema, jei ji yra tikslingai naudojama, taip pat turi ir didelę būdo lavinimo vertę. Ji įprasmina kiekvienam skautui tai, kad ir jis yra atsakingas už savo skilties gerovę. Jos pagalba draugininkas, mokydamas, gali ne tik pirmyn žengti, bet ir savo idėjas gali perkelti į savo skautų moralinę perspektyvą. Jos pagalba ir patys skautai palaipsniui įsisamonina, jog ir jų nuomonė apie skilties veiksmus yra gana svari. Skilčių sistema ir paskirą vienetą ir visą Skautybę, kiek ką tai liečia, padaro bendra realia pastanga.

DRAUGININKO PAREIGOS

Sėkmingumas skautų lavinime žymia dalimi priklauso nuo paties draugininko asmeninio pavyzdžio. Lengva tapti skautui didvyriu, taip pat jo vyresniuoju broliu. Mes, suaugę, linkę užmiršti, kaip nepaprasti jaunuoliai garbina didvyrius.

Draugininkas, kuris savo skautams yra didvyriu, turi galingą veiksnį jų išsivystymui, bet drauge ir didelę atsakomybę. Jie pakankamai greit sugeba pastebėti mažiausią jo būdo žymę, ar tai būtų dorybė, ar yda. Jį berniukai ne tik stebės, bet ir perims jo manieras, jo mandagumą, jo susijaudinimą, jo saulėtą laimę, ar jo nekantrų užsidegimą, jo vidinę drausmę ir jo retkartinius moralinius sutrikimus.

Todėl norėdamas, kad jie išpildytų skautų įstatus ir visa, kas yra jų pagrinde, pats draugininkas turi sąžiningai pildyti savo žodžius ir darbus kiekvienoje gyvenimo smulkmenoje. Užteks vieno nurodomojo žodžio ir skautai juo seks.

Draugininko darbas yra panašus į golfą, rugių pjovimą, ar žvejojimą. „Spausdamas čia nieko nepasieksi, nė tiek, kiek galima pasiekti lengvaširdžiu, neįtemptu šuoliu. Stovyjimas vietoje nieko nevertas. Tegalima pasirinkti pažangą arba užsnūdimą. Ženkime pirmyn – ir ženkime su šypsena!

IŠTIKIMYBĖ SKAUTYBEI

Teprisimena kiekvienas draugininkas, kad be pareigų savo skautams jis taip pat turi pareigų ir Skautybei, kaip visumai. Mūsų tikslas – padaryti iš skautų gerus piliečius – iš dalies tarnauja krašto gerovei, kad jis turėtų tvirtą, patikimą piliečių bendruomenę, kurių draugystė ir „rungtynių“ jausmas išlaikytų juos vieningais viduje ir taikoje su užsienio kaimynais.

Draugininkai įpareigoti mokyti savęs išsižadėjimo ir drausmės, patys taip elgdamiesi, būtinai turi būti pakankamai plačių pažiūrų, kad galėtų pajungti savo asmenines pažiūras aukštesniajai visumai. Jų pareiga yra mokyti berniukus „žaisti rungtynes“ kiekvienam savo vietoje, kaip plytos sienoje. Kiekvienas turi savo paskirtą darbo sritį, ir kuo jis daugiau jai pasišvenčia, tuo geriau skautai atsakys į jo lavinimą. Nes tai yra įmanoma tik atsižvelgiant į Skautybės aukštesniuosius tikslus ar priemonių veikimą po dešimties metų, kada galima matyti šiųdienes smulkmenas tikrame jų santykyje.

Kai asmuo negali sąžiningai eiti ta linija, kurios yra reikalaujama, vienintėlis vyriškas pasielgimas yra tuojau pareikšti tai aukštesniajai savo vadovybei. Jei vadivyė negalėtų sutikti su jo pažiūromis, tada jis turi palikti darbą. Jis įstoja ir pradeda dirbti atviromis akimis. Neteisu, jei po to, atradęs, kad smulkmenos jam nepatinka, jis skundžiasi, kad tai vadovybės klaida.

Laimei, Skautybėje, dėka decentralizacijos ir duodamos iniciatyvos vietiniams autoritetams, mes išvengiame daug biurokratizmo, kuris buvo pasipiktinimo ir skundų priežastimi daugelyje kitų organizacijų.

Mes taip pat esame laimingi, turėdami plačių pažiūrų ir ištikimų Skautybei, kaip visumai, skautų vadovų broliją.

DRAUGININKO UŽMOKESTIS

Vienas žmogus man sykį pasisakė esąs laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Aš turėjau papasakoti jam apie vieną asmenį, kuris yra dar laimingesnis – apie save patį.

Nemanykite, kad mes neturėjome sunkumų, siekdami tos laimės ir dėl jos kovodami. Visai atvirkščiai.

Sunkumų nugalėjimo malonumą ppapildo pasitenkinimas dėl sėkmingo susidūrimo su sunkumais ir žaizdų, gautų susidūrimo pasekoje.

Nelaukite, kad jūsų gyvenimas būtų rožėmis klotas; jeigu jis būtų toks, jame nebūtų jokio linksmumo.

Taip santykiaujant su skautais, tau lemta susidurti su nepasitenkinimais ir pralaimėjimais. Būk kantrus: daugiau žmonių sugriauna savo darbą dėl kantrybės trūkumo, negu dėl girtuokliavimo, ar kitų ydų. Tu turėsi laikinai kantriai pakelti pykinančią kritiką ir biurokratizmą, bet tavo užmokestis ateis.

Pasitenkinimas, kuris ateina bandant išpildyti savo pareigą savęs išsižadėjimo kaina ir išvystant skautuose charakterius, kurie gyvenime pastatys juos į skirtingas padėtis, yra toks atlyginimas, kurio negalima išreikšti žodžiais. Tas faktas, kad dirbai šalindamas blogybes, kurios, jei joms būtų leidžiama plėstis, supūdytų mūsų jaunystę, - suteikia žmogui tvirtą laimę ir įsitikinimą, jog jis, kad ir dėl menkos savo padėties, bet kokia kaina bus kuo nors savo kraštui pasitarnavęs.

Tai yra dvasia, su kuria skautų vienetų vadovai, įgaliotiniai, vadijų nariai, instruktoriai, organizatoriai ir sekretoriai, - apibūdinant juos vienu žodžiu „scouter“ – dirba Skautybėje.

Tikėjimas organizacija ir Skautybės išplėtimas yra tos savanorių darbininkų organizacijos įsipareigojimai. Tai yra pažymėtinas, nors ir tylus, gražios patriotinės dvasios įrodymas, kuri guli po daugumos tautų paviršiumi. Tie žmonės atiduoda savo pinigus skautų organizavimo ir lavinimo darbui, niekada negalvodami apie atlyginimą ar pagyrimą už tai, ką jie daro. Jie dirba iš meilės savo kraštui ir savo giminei.

Bus daugiau


Lordas Baden Powellis iš Gilvelio

SKAUTŲ VADOVUI (Aids to Scoutmastership)

Vertė s. Ona Saulaitienė ir A. Landsbergis