Ką veikti?

Renginiai

Mieli skautai.

Kviečiame jus į eilinį Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimą - aukščiausią mūsų organizacijos valdymo organą, kurio metu priimami svarbiausi organizacijos sprendimai.

2022 metai pareikalavo mūsų vieningumo siekiant padėti kitiems, taip pat netrūko džiaugsmo, stovyklose vaikų šurmulio. Nacionalinių renginių metu užsimezgusios pažintys ir plėtotos temos leido mums sustiprinti savo narių bendruomenę ir nuversti dar didesnius kalnus. Metai buvo kupini iššūkių, tačiau tikime, kad peržvelgę savo nuveiktus darbus, galime visi savimi didžiuotis!

 

Informacija apie Suvažiavimą

Data - kovo 25 diena

Vieta - KTU „Santakos” slėnis - Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, K. Baršausko g. 59, Kaunas.

Suvažiavimo reglamentas. 

Lietuvos skautijos 2022 m. veiklos ataskaita.

Lietuvos skautijos 2022m. finansinė ataskaita. 

 

Dalyviai

Dalyvauti gali tik LS nariai, sumokėję nario mokestį už 2023 m.

Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), pirmininkai, jų pavaduotojai, Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti.

Jei Suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsiųsti el. paštu: info@skautai.lt iki kovo 18 d. (imtinai).

Svečių dalyvavimas - Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai (ne jaunesni kaip 16 m.). Dalyvio mokestis - 15 eur. 

Registracija iki kovo 18 d. (imtinai). Registracijos nuoroda. 

 

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, gildiją - bent 14 suaugusių narių, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2023 m. sumokėjusių draugovių vadovams bei gildijų pirmininkams ir jų pavaduotojams. 

 

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2022 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą ir sprendžiami kiti svarbūs klausimai. Taip pat renkami 8 nauji Tarybos nariai.

08:15 Registracija (iki 8:50)
08:30 Įvadinė sesija
09:00 Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo atidarymas
09:05 Sveikinimo kalbos
09:20 Prezidiumo, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
09:35 Plenarinė sesija
  LS 2022 m. veiklos ataskaita
  LS 2022 m. finansinės veiklos ataskaita
  Tarybos veiklos ataskaita
  VSC ataskaita
10:55 Kavos pertrauka
11:20 Plenarinė sesija
  Tarybos išvados apie ataskaitas
  Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas
11:30 Ataskaitų tvirtinimas
11:40 Kontrolės komisijos veiklos ataskaita
11:50 Etikos komisijos veiklos ataskaita
12:00 Plenarinė sesija
  Kandidatų į LS tarybą prisistatymas
13:00 LS tarybos rinkimai (su integruota pietų pertrauka)
14:30 LS tarybos narių rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas
14:45 Informacinė sesija, Tarybos posėdis
  Knyga „Lietuviškoji skautija 1986-2018”
  Pavasario šventė
  Tyrimas
  Jubiliejinė stovykla „Tarp trijų vandenų”
  Rezervas
15:45 Kontrolės komisijos nuostatai
16:15 Įstatų keitimas
16:30 Kavos pertrauka
16:50 Nario mokesčio kėlimas
17:20 Ordinai
17:50 Tarybos pirmininko pristatymas, virvutės ir vėliavos perdavimas
18:00 Vyr. skautininko oficialus pristatymas, virvutės ir antspaudo perdavimas
18:10 Suvažiavimo uždarymas

 

Klausimai Suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus Lietuvos skautijos tarybos pirmininkui Kasparui Vaičeliui el. paštu taryba@skautai.lt

Mums labai svarbi tavo nuomonė!

 

Kandidatai į LS tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai ir skautiškas CV turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki Suvažiavimo. 

Jau galite susipažinti su kandidatais į Tarybos narius! 

Kandidatų į Tarybos narius CV.

 

Jei turite klausimų, kreipkitės į Administracijos skyriaus koordinatorę s. Vaidą (el. paštu info@skautai.lt arba tel. nr. +370 614 79646).